flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Затверджено

                                                           Наказом керівника апарату  Роздільнянського

                                                           районного суду Одеської області

від  6-одс від 11 березня 2013 року

П Р А В И Л А

внутрішнього  трудового розпорядку для працівників

Роздільнянського районного суду Одеської області

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в Роздільнянському районному суді Одеської області розроблені у відповідності  до Конституції України, Законів України « Про судоустрій і статус суддів », « Про державну службу », Кодексу законів про працю України та інших нормативно – правових актів України і мають на меті встановлення порядку роботи суду, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, раціональне використання робочого часу  суддями, працівниками апарату суду .

 1.2 Правила встановлюють вимоги сумлінного ставлення до своїх обов’язків, додержання трудової дисципліни, а також вимоги  нормативних актів про охорону праці.

 1.3. Правила є обов’язковими для всіх суддів та працівників апарату Роздільнянського районного суду Одеської області (далі працівники суду).

 1.4. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішуються керівництвом суду (головою суду та керівником апарату суду) в межах наданих їм актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням зі зборами трудового колективу.

 

2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУДДІВ,

ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

 2.1. Суддя , працівник суду мають право на :

-  роботу, яка відповідає професійній  підготовці та кваліфікації;

-  виробничі та соціально-побутові умови, які забезпечують  безпеку і дотримання   вимог гігієни праці;

-  професійну підготовку та підвищення кваліфікації;

-  охорону праці;

- оплату праці в розмірі, залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, якості виконання своїх обов’язків, досвіду та стажу роботи, а також  преміювання  за результатами  роботи;

- відпочинок, який забезпечується  наданням  щотижневих вихідних днів, святкових  та не робочих днів  і оплачуваних щорічних відпусток;

- утримання по соціальному страхуванню, соціальне забезпечення за віком, а також  в інших випадках, передбачених законодавством;

- відпустку без збереження  заробітної плати згідно діючого законодавства;

- на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання своїх обов’язків;

- вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, звинувачень або підозри;

 

2.2.  Суддя, працівник суду зобов’язані:

- забезпечувати дотримання Конституції України, нормативно-правових актів України, наказів, розпоряджень, вказівок та доручень голови суду, керівника апарату суду, відданих у межах наданих їм повноважень, у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

  - сумлінно виконувати свої службові обов’язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підтримувати рівень кваліфікації для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- дотримуватися трудової дисципліни, а також правил внутрішнього трудового розпорядку  суду, використовувати робочий час для виробничих цілей;

-  приймати заходи для  усунення причин, що порушують нормальний хід  роботи та без затримки повідомляти  про такі  випадки  безпосередньому керівникові;

- бережно відноситися до оргтехніки та іншого майна суду, підтримувати чистоту на робочому місці, дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей  і документів;

-   проявляти ввічливість, повагу, терпимість до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби, сприяти створенню сприятливого психологічного клімату у колективі, утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам виконувати  їх службові  (трудові ) обов’язки;

-   мати охайний і належний зовнішній вигляд;

-  економно використовувати витратні матеріали та інші матеріальні ресурси , а також не допускати ведення міжміських і місцевих телефонних розмов, які не викликані службовою потребою;

-   при відсутності на робочому місці  прийняти заходи щодо повідомлення   про це безпосередньо керівника;

-  берегти державну та іншу охоронювану законом таємницю, а також не розповсюджувати і не розголошувати  відомості, що стали відомими у зв’язку з виконанням  службових обов’язків і стосуються  приватного життя громадян, учасників процесу;

-  утримуватися від публічних обговорень, суджень та оцінок по відношенню до діяльності державних органів, а також їх керівників;

- не розголошувати відомості, що містяться в документах з грифом «Для службового користування", дотримуватися встановленого порядку роботи зі службовими документами

- виконувати свої посадові обов'язки чесно та неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

 

2.3.  Судді , працівникові апарату суду забороняється:

-  виносити з приміщення майно суду, документи, предмети, матеріали, що належать суду  без відповідного на те дозволу;

- приносити в приміщення суду вибухові, отруйні  та пожежонебезпечні  засоби, а також предмети або товари, що призначені для продажу, користуватися нестандартними   електроприладами і нагрівачами;

-  виконувати на робочому місці роботу, що не пов’язана з виконанням посадових обов’язків ;

- організовувати  в суді  структури політичних партій та громадських організацій (за виключенням профспілок), використовувати своє службове становище  в інших інтересах;

- вчиняти дії, які  можуть нанести шкоду своїй репутації, репутації суду, судовій владі чи суддівському співтовариству ;

-  курити в місцях спеціально не обладнаних для цих цілей;

-  знаходитися в приміщенні суду в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння.

 

3.РОБОЧИЙ ЧАС  ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЧАС ВІДПОЧИНКУ

  3.1. Робочий час – це встановлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку повинен виконувати свої службові обов’язки.

       Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

  3.2. Для суддів, працівників апарату суду встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями ( субота і неділя ) і наступною тривалістю робочого дня 

Початок робочого дня          9.00

Перерва на обід            13.00 – 13.45

Перерва на обід не включається в робочий час. Працівники апарату суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

Закінчення робочого дня     18.00

п’ятниця   -  16.45

напередодні святкових днів – 17.00

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи скорочується на одну годину. Ця норма поширюється на випадки перенесення в установленому порядку передсвяткового дня на інший день тижня з метою об’єднання днів відпочинку.

 3.3 У випадках, передбачених статтею 56 Кодексу законів про працю України, окремим працівникам на їх прохання може встановлюватися неповний робочий день чи тиждень з оплатою праці пропорційно відпрацьованому ними часу.

 3.4 Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом голови суду або керівника апарату суду, кожного в межах своєї компетенції.

        Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

        Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов’язані за наказом голови суду (в разі його відсутності - його заступника), керівника апарату суду (в разі його відсутності – заступника керівника апарату суду), кожного в межах своєї компетенції, з’являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

 3.5 Прийом громадян працівниками суду ведеться протягом робочого часу та  відповідно до  встановленого головою суду графіку. В приміщенні суду на дошці оголошень вивішується графік прийому громадян головою суду, його заступником, керівником апарату суду.

 3.6 Працівникам апарату суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України та затвердженого графіку, який затверджується керівником апарату суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома всіх працівників апарату. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників апарату.

       Щорічна відпустка може надаватись частинами, за умови, що її основна безперервна частина становитиме не менше 14 календарних днів.

 3.7 Надання відпусток суддям, керівнику апарату суду, заступнику керівника апарату суду оформляється наказом голови суду. Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату суду.

 3.8 Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

 3.9 Державні службовці можуть бути відкликані з відпустки за письмовим наказом голови суду або керівника апарату суду, кожного в межах своєї компетенції. При цьому невикористана частина відпустки у такому випадку надається державному службовці в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

4. ЗАОХОЧЕННЯ СУДДІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ ЗА УСПІХІ В РОБОТІ

 4.1. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов'язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

– встановлення надбавок, доплат, премій;

– оголошення подяки;

– нагородження цінним подарунком;

– нагородження почесною грамотою.

 Заохочення працівників апарату суду здійснюється за поданням керівника апарату суду на ім’я начальника територіального управління ДСА в Одеській області.

 4.2 Суддя до виходу у відставку або на пенсію може бути нагороджений державними нагородами, а також будь-якими іншими нагородами, відзнаками, грамотами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, окрім тих державних, або будь яких інших нагород, відзнак, грамот, пов'язаних зі здійсненням ним правосуддя.

 4.3. За сумлінну безперервну працю на державній службі, зразкове виконання посадових обов'язків виплачується грошова винагорода в розмірі та порядку, встановленому постановою Кабінетом Міністрів України від 27.02.2003 р. №212 із змінами і доповненнями від 02.10.2003 р. № 1563.

 4.4. За особливі заслуги на державній службі працівники апарату Суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

4.5. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальн